Абстракт: Зелениот систем е важен просторно-структурен и функционален дел од градските и приградските територии, кои решаваат голем број задачи за подобрување на животната средина. Во серијата методи за постигнување на еколошка рамнотежа во урбаната средина, планирањето и изградбата на зелениот систем зазема одредено место. Оваа активност го ...


Абстракт: Во секоја уметност, идејата се изразува преку ликовен израз, која е специфичн за уметноста форма на естетско обликување и во неа се употребуваат одредеии сретства за специфицен израз. Во комбинација на уметничките средства во хармонична целина по дефинитивна замисла и со помошта на перпективата, контрастот, ритамот, симетријата и др.се ...


Abstract: In design decision support system for postgraduate and research` examiners and reviewers of educational studies sector in supreme council of Egyptian universities for 27 facilities plus the institutes that belong of education sector studies to explanation of evaluating a methodology; the methodology is the backbone of most scientific examiners and reviewers experiments. An aim of our research is to develop a computer system to innovation decision support system for Postgraduate and research` Examiners and Reviewers of Educational Studies Sector in Supreme Council of Egyptian universities. while it is difficult to overestimate the importance ...


Резюме: Един от характерните елементи от Българската народна култура е носията. За да бъде запазена автентичността на елементите от националните костюми или за използването на цветовете и формите на декоративните елементи от това облекло за създаване на десени, декорация на облекла, интериорен дизайн, на съвременен етап се прилагат техники ...


Abstract: There have been a number of options developed to overcome the polluted effluent problem of dyeing cotton fabric with reactive dyes. This paper reviews the options to improve sustainability of the dyeing process through development of reactive dyes, modification of dyeing machinery and processes, chemical modification of cotton brief prior to dyeing, use of biodegradable organic compounds in dye bath formulation.    References Khatri, A., M.H. Peerzada, M. Mohsin, M. White. (2015). A ...